Sant Rosari

(Es comença fent el senyal de la creu. Després és proclama el misteri corresponent, es fa un moment de silenci i es resa un Parenostre, deu Avemaries i un Glòria). 

Pel senyal de la santa Creu, 
dels nostres enemics
allibereu-nos, Senyor, Déu nostre. 

En el nom del Pare i del Fill
i de l'Esperit Sant. Amén. 

V. Obriu-me els llavis, Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu ajudar-nos.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant,
com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. 

Misteris de Goig (dilluns i dissabtes)

1. L'encarnació del Fill de Déu
2. Maria visita la seva cosina Elisabet.
3. El naixement de Jesús a Betlem
4. La presentació de Jesús al temple
5. Jesús perdut i trobat al temple 

Misteris de Dolor (dimarts i divendres)

1. L'oració de Jesús a l'hort de Getsemaní
2. Els assots a Jesús lligat a la columna
3. La coronació d'espines
4. Jesús, amb la creu al coll, camí del Calvari
5. La crucifixió i mort del Senyor 

Misteris de Llum (dijous)

1. El baptisme de Jesús al riu Jordà
2. Jesús a les noces de Canà
3. Anunci del Regne i invitació a la conversió
4. La transfiguració del Senyor
5. La institució de l'eucaristia 

Misteris de Glòria (dimecres i diumenges)

1. La resurrecció del Fill de Déu
2. L'ascensió de Jesús al cel
3. La vinguda de l'Esperit Sant
4. L'assumpció de Maria al cel
5. La coronació de Maria com a reina i senyora de cels i terra 

Lletanies

Senyor, tingueu pietat
Crist, tingueu pietat
Senyor, tingueu pietat

Crist, oïu-nos
Crist escolteu-nos

Déu Pare celestial. Tingueu pietat de nosaltres
Déu, Fill Redemptor del món
Déu, Esperit Sant
Trinitat santa, un sol Déu.

Santa Maria. Pregueu per nosaltres
Santa Mare de Déu
Santa Verge de les verges
Mare del Crist
Mare de l'Església
Mare de la divina gràcia
Mare puríssima
Mare castíssima
Mare virginal
Mare sense corrupció
Mare immaculada
Mare amable
Mare admirable
Mare del bon consell
Mare del Creador
Mare del Salvador
Mare prudentíssima
Verge venerable
Verge predicable
Verge potent
Verge clement
Verge fidel
Mirall de justícia
Seu de la saviesa
Causa de la nostra alegria
Vas espiritual
Vas honorable
Vas insigne de devoció
Rosa mística
Torre de David
Torre de marfil
Casa daurada
Arca de la Nova Aliança
Porta del cel
Estel del matí
Salut dels malalts
Refugi dels pecadors
Consoladora dels afligits
Auxili dels cristians
Reina dels àngels
Reina dels patriarques
Reina dels profetes
Reina dels apòstols
Reina dels màrtirs
Reina dels confessors
Reina de les verges
Reina de tots els sants
Reina concebuda sens pecat original
Reina al cel assumpta
Reina del sacratíssim rosari
Reina de les famílies
Reina de la pau 

Anyell de Déu que lleveu el pecat del món. Perdoneu-nos, Senyor.
Anyell de Déu que lleveu el pecat del món. Escolteu-nos, Senyor.
Anyell de Déu que lleveu el pecat del món. Tingueu pietat de nosaltres.

Pregueu per nosaltres santa Mare de Déu. Perquè siguem dignes de les promeses de nostre Senyor Jesucrist.

Preguem:

Concediu, Senyor Déu, als vostres servents, que frueixin de salut perpètua en l'ànima i en el cos; i per la gloriosa intercessió de la benaurada sempre Verge Maria, siguin ara alliberats de tristesa i gaudeixin després l'alegria eterna del cel. Us ho demanem per Crist, Senyor nostre.

Amén.