Diumenge III de durant l'any

Cicle i data
Cicle: 
B
Temps: 
Durant l'any
Data: 
21/01/2024
Lectures
Lectura primera
Jo 3, 1-5.10
Els ninivites es convertiren i s'apartaren del mal camí
Lectura de la profecia de Jonàs:

El Senyor va fer sentir a Jonàs la seva paraula i li digué: «Vés a Nínive, la gran capital, i proclama-hi el que jo et diré». Jonàs se n’anà a Nínive, tal com el Senyor li havia manat. Nínive era una ciutat grandiosa. Per recórrer-la tota calia fer tres dies de camí. Jonàs començà a fer una jornada de camí dintre la ciutat i cridava: «D’aquí a quaranta dies, Nínive serà destruïda». La gent de Nínive cregué en Déu: proclamaren un dejuni i, des dels més poderosos fins als més humils, es vestiren de sac negre. Déu veié que de fet es convertien i s’apartaven del mal camí, i es va desdir de fer caure sobre d’ells la desgràcia amb què els havia amenaçat. 

Salm responsorial
Salm 24
Feu que conegui, Senyor, les vostres rutes.

Feu que conegui, Senyor, les vostres rutes,
que aprengui els vostres camins.
Encamineu-me en la vostra veritat, instruïu-me, 
perquè vós sou el Déu que em salveu. 

Recordeu-vos, Senyor, de la vostra pietat 
i de l’amor que heu guardat des de sempre.
Compadiu-vos de mi, vós que estimeu tant. 

El Senyor, bondadós i recte, 
ensenya el bon camí als pecadors. 
Encamina els humils per sendes de justícia,
els ensenya el seu camí.

Lectura segona
1Co 7, 29-31
Aquest món que veiem passa aviat
Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint:

Vull dir, germans, que no podem deixar perdre l’oportunitat present. Des d’ara, els qui tenen muller han de viure com si no en tinguessin, els qui ploren, com si res no els fes plorar, els qui estan contents, com si res no els alegrés, els qui compren, com si no tinguessin res, i els qui treuen profit d’aquest món, com si no en traguessin cap, perquè aquest món que veiem amb els ulls passa aviat.

Evangeli
Mc 1, 14-20
Convertiu-vos i creieu la Bona Nova
Lectura de l'evangeli segons sant Marc:

Després d’haver estat empresonat Joan, Jesús es presentà a Galilea predicant la Bona Nova de Déu; deia: «Ha arribat l’hora i el Regne de Déu és a prop. Convertiu-vos i creieu en la Bona Nova».

Tot passant vora el llac de Galilea, veié Simó i el seu germà Andreu. Estaven tirant el filat a l’aigua, perquè eren pescadors. Jesús els digué: «Veniu amb mi, i us faré pescadors d’homes». Immediatament abandonaren les xarxes i se n’anaren amb ell.

Poc més enllà veié Jaume, fill de Zebedeu, i el seu germà Joan. Eren a la barca repassant les xarxes. Els cridà immediatament, i ells deixaren el seu pare Zebedeu amb els jornalers a la barca, i se n’anaren amb Jesús.