Ordinari de la Missa

RITUS INICIALS

V. En el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant.

R. Amén.

V. Que la gràcia de nostre Senyor Jesucrist, 
l'amor de Déu Pare i el do de l'Esperit Sant 
sigui amb tots vosaltres. 

R. I amb el vostre esperit.

V. Germans: preparem-nos a celebrar els sants misteris, 
reconeixent els nostres pecats.

P. Jo confesso a Déu totpoderós 
i a vosaltres, germans, 
que he pecat, per culpa meva, 
de pensament, paraula, obra i omissió.
Per això, demano a la Verge Maria, Mare de Déu, 
als àngels i als sants, i a vosaltres, germans, 
que pregueu per mi a Déu, nostre Senyor.

o bé:

Senyor tingueu pietat.
Crist, tingueu pietat.
Senyor, tingueu pietat.
V. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres,
ens perdoni els pecats
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

Glòria a Déu a dalt del cel
i a la terra pau als homes que estima el Senyor.
Us lloem, us beneïm, us adorem,
us glorifiquem, us donem gràcies
per la vostra immensa glòria, 
Senyor Déu, Rei celestial, 
Déu Pare omnipotent. 
Senyor, Fill unigènit, Jesucrist, 
Senyor Déu, Anyell de Déu, Fill del Pare, 
vós, que lleveu el pecat del món, 
tingueu pietat de nosaltres; 
vós, que lleveu el pecat del món, 
acolliu la nostra súplica. 
Vós, que seieu a la dreta del Pare, 
tingueu pietat de nosaltres.
Perquè vós sou l'únic Sant,
vós l'únic Senyor,
vós l'únic Altíssim, Jesucrist, 
amb l'Esperit Sant
en la glòria de Déu Pare. Amén.

V. Preguem […] Déu, pels segles dels segles.

R. Amén.

 

LITÚRGIA DE LA PARAULA

Resposta al final de les lectures:

L. Paraula de Déu.

R. Us lloem, Senyor.

Lectura de l'evangeli

V. El Senyor sigui amb vosaltres.

R. I amb el vostre esperit.

V. Lectura de l'evangeli segons sant N.

R. Glòria a vós, Senyor.

Resposta al final de l'evangeli:

V. Paraula del Senyor

R. Lloança a vós, oh Crist.

Professió de fe - Símbol de Nicea-Constantinoble

Crec en un sol Déu, Pare totpoderós,
creador del cel i de la terra,
de totes les coses visibles i invisibles.

I en un sol Senyor, Jesucrist,
Fill unigènit de Déu, 
nascut del Pare abans de tots els segles.
Déu nat de Déu,
Llum resplendor de la Llum, 
Déu veritable nascut del Déu veritable, 
engendrat, no pas creat,
de la mateixa naturalesa del Pare:
per ell tota cosa fou creada.
El qual per nosaltres els homes 
i per la nostra salvació, davallà del cel.
I, per obra de l'Esperit Sant,
s'encarnà de la Verge Maria,
i es féu home.
Crucificat després per nosaltres
sota el poder de Ponç Pilat;
patí i fou sepultat, 
i ressuscità el tercer dia,
com deien ja les Escriptures, 
i se'n pujà al cel, on seu a la dreta del Pare.
I tornarà gloriós a judicar els vius i els morts, 
i el seu regnat no tindrà fi.

Crec en l'Esperit Sant, que és Senyor i infon la vida, 
que procedeix del Pare i del Fill.
I juntament amb el Pare i el Fill és adorat i glorificat; 
que parlà per boca dels profetes.

I en una sola Església, santa, catòlica i apostòlica.
Professo que hi ha un sol baptisme
per a perdonar el pecat.
I espero la resurrecció dels morts,
i la vida de la glòria. Amén.

o bé el Símbol dels apòstols

Crec en un Déu,
Pare totpoderós, creador del cel i de la terra,

I en Jesucrist, únic Fill seu i Senyor nostre; 
el qual fou concebut per obra de l’Esperit Sant,
nasqué de Maria Verge;
patí sota el poder de Ponç Pilat,
fou crucificat, mort i sepultat;
davallà als inferns,
ressuscità el tercer dia d’entre els morts;
se’n pujà al cel, seu a la dreta de Déu, Pare totpoderós;
i d’allí ha de venir a jutjar els vius i els morts.

Crec en l’Esperit Sant;
la santa Mare Església catòlica;
la comunió dels sants;
la remissió dels pecats;
la resurrecció de la carn;
la vida perdurable. Amén.

Pregària dels fidels

L. Preguem el Senyor.

R. Us ho demanem, Senyor.

 

LITÚRGIA DE L’EUCARISTIA

V. Us beneïm, Senyor, Déu de l'univers,
per aquest pa
que hem rebut de la vostra bondat
i que és fruit de la terra
i del treball dels homes:
us el presentem
perquè es converteixi per a nosaltres
en pa de vida.

R. Que Déu sigui beneït per sempre.

V. Us beneïm, Senyor, Déu de l'univers,
per aquest vi
que hem rebut de la vostra bondat
i que és fruit de la vinya
i del treball dels homes:
us el presentem
perquè es converteixi per a nosaltres
en beguda espiritual.

R. Que Déu sigui beneït per sempre.

V. Pregueu, germans
perquè aquest sacrifici, meu i vostre,
sigui agradable a Déu Pare omnipotent.

R. Que el Senyor rebi de mans vostres aquest sacrifici,
a lloança i glòria del seu nom, 
i també per al nostre bé 
i de tota la seva santa Església.

Pregària eucarística

V. El Senyor sigui amb vosaltres. 

R. I amb el vostre esperit.

V. Amunt els cors. 

R. Els elevem al Senyor.

V. Donem gràcies al Senyor, Déu nostre. 

R. Cal fer-ho i és de justícia.

(Es fa una de les 5 pregàries eucarístiques)

Sant, sant, sant és el Senyor, 
Déu de l'univers.
El cel i la terra són plens de la vostra glòria. 
Hosanna a dalt del cel.
Beneït el qui ve en nom del Senyor. 
Hosanna a dalt del cel.

V. Proclameu el misteri de la fe. 

R. Anunciem la vostra mort, 
confessem la vostra resurrecció, 
esperem el vostre retorn, Senyor Jesús.

O bé:
V. Heus aquí el sagrament de la nostra fe.

R. Cada vegada que mengem aquest pa
i bevem aquest calze,
anunciem la vostra mort,
esperem el vostre retorn, Senyor Jesús.

O bé:

V. Aclameu el misteri de la redempció.

R. Salvador del món, salveu-nos,
vós que ens heu alliberat
per al vostra creu i la vostra resurrecció.

 

RITU DE LA COMUNIÓ

V. Fidels a un manament del Salvador, 
i seguint el seu diví mestratge,
gosem dir:

P. Pare nostre, que esteu en el cel: 
Sigui santificat el vostre nom;
vingui a nosaltres el vostre Regne;
faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.

El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui; 
i perdoneu les nostres culpes, 
així com nosaltres perdonem
els nostres deutors; 
i no permeteu que nosaltres caiguem
a la temptació,
ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

V. Allibereu-nos, Senyor de tots els mals;
feu que hi hagi pau als nostres dies,
i per la vostra misericòrdia,
guardeu-nos de pecat
i de qualsevol pertorbació:
mentre esperem
l'acompliment de la nostra esperança,
la manifestació de Jesucrist,
el nostre Salvador.

R. Perquè són vostres per sempre, 
el regne, el poder i la glòria.

Ritu de la pau

V. Senyor nostre Jesucrist,
que diguéreu als apòstols:
Us deixo la pau, us dono la meva pau,
no mireu els nostres pecats,
sinó la fe de l'Església,
i doneu-li aquella pau i aquella unitat
que vós vau demanar.
Vós que viviu i regneu
pels segles dels segles.

R. Amén.

V. La pau del Senyor sigui sempre amb vosaltres.

R. I amb el vostre esperit.

V. Doneu-vos la pau.

Fracció del pa

P. Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món, 
tingueu pietat de nosaltres.
Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món, 
tingueu pietat de nosaltres.
Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món, 
doneu-nos la pau.

V. Mireu l'Anyell de Déu, 
mireu el qui lleva el pecat del món.
Feliços els convidats a la seva taula.

R. Senyor, no sóc digne que entreu a casa meva;
digueu-ho només de paraula, 
i serà salva la meva ànima.

 

COMIAT

V. El Senyor sigui amb vosaltres.

R. I amb el vostre esperit.

V. Que us beneeixi Déu totpoderós, 
Pare, Fill i Esperit Sant.

R. Amén.

V. Germans, aneu-vos-en en pau.

R. Donem gràcies a Déu.